KITS REPARATION - REPAIR KITS  
 
 
Réf. Pompe Réf.  KIT   Réf. Pompe Réf.  KIT   Réf. Pompe Réf.  KIT
               
1529/1 SR30   1855 SR67   1991/5 SR108/1
1533/2A SR33   1856/5 SR109/1   1997/5 SR145
1535/2 SR30   1858 SR33   1997/6 SR145
1537/1 SR30   1860/5 SR104   2513 SR30
1548 SR33   1861/5 SR104   2514 SR49
1549/1 SR30   1863/1 SR30   2515 SR110
1552 SR33/2   1870/1 SR30   2516 SR51
1647/1 SR63   1873/5 SR64/1   2517/5 SR108/1
1659/1 SR63/1   1877/1 SR30   2518/5 SR108/1
1660/1 SR63   1881 SR28   2521/5 SR118
1662/5 SR109   1886/5 SR108/1   2522/5 SR109/1
1666/5 SR108   1899/5 SR109   2523 SR33
1669/5 SR109   1902/5 SR109/1   2532 SR108/1
1678/1 SR30   1903/5 SR104/1   2541/5 SR110
1681/5 SR108/1   1904/1 SR30   2542/5 SR118/1
1686 SR33/2   1905/5 SR109   2543/5 SR118
1687/1 SR30   1910/5 SR108/1   2544 SR117
1693 SR33   1911/5 SR108/1   2545/5 SR118
1695/1 SR63/1   1920/5 SR118      
1702/5 SR10642/1   1921/5 SR118   2547/5 SR118
1706/5 SR109   1927/5 SR109   2556 SR117
1730/1 SR67   1928/5 SR109/1   2557 SR118
1743/2 SR63   1929/5 SR109   2558 SR109
1745/1 SR30   1930/5 SR108/1   2559 SR30
1752/1 SR30   1941/5 SR109/1   2560 SR33/2
1756/1 SR30   1942/1 SR30   2561 SR30
1757/1 SR30   1943 SR51   2562 SR117
1758/1 SR30   1946/5 SR108/1   2563 SR109/1
1770/5 SR10651   1947/5 SR108/1   2564 SR62/2
1771/5 SR10651   1948/5 SR108/1   2565 SR109
1774/5 SR108/1   1949/5 SR108/1   2566 SR109/1
1779/1 SR30   1958/5 SR118   2567 SR109/1
1780 SR63   1959/5 SR118   2568 SR109/1
1796 SR33/2   1960/5 SR110   2569 SR109
1797 SR33/2   1961/6 SR149   2570 SR124
1808 SR67         2573 SR30
1810/1 SR63   1962/5 SR108/1   2574 SR30
1812 SR63/1   1964/5 SR108/1   2575 SR30
1822 SR28   1966/5 SR118/1   2576 SR33
1823 SR30   1967/5 SR118   2577 SR30
1825/5 SR118   1969/5 SR110   2578 SR63/1
1829/1 SR63   1971/5 SR118   2579 SR109
1830/5 SR109/1   1973 SR33   2584 SR108/1
1832 SR30   1974 SR33   2586 SR118
1834/1 SR30   1975 SR33   2589  
1837/5 SR104         2591 SR118/1
1838/5 SR108   1977/6 SR149   2597 SR118
1839/5 SR108   1979/5 SR110   2598  
1840/5 SR118   1980/5 SR110   2601 SR63/1
1841 SR33   1981/5 SR110   2602 SR63
1843 SR62/1   1982/5 SR110   2604 SR63
1847 SR33   1987 SR63/1   2606 SR30
               
 
 
 
      KITS REPARATION DIVERS  
 
 
               
           
 
   
 
   
           
           
           
           
           
           
           
           
BD15 : Nécessaire AC DELCO type U-UF BD17: Nécessaire AC DELCO type Y-YD-YJ-YE
           (Equivalence : 7950706)              -XJ (Equivalence : 7950812 et 465-6)
           
           
               
               
           
 
         
     
 
   
           
           
           
           
           
           
           
BD21 : Nécessaire AC DELCO type VP MPE 145S : Nécessaire pompe EFFBE
           (Equivalence : 7950669)     4,05107,02  
                         KHD 01260049  
               
         
       
 
     
       
       
       
       
       
       
MPE 146S : Nécessaire pompe IMSA  
                  KHD 04157606